องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ตำบลเกษตรกรรมปลอดสารพิษ พัฒนาทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจครัวเรือน ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจ"