องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


นางเข็มเพ็ชร วงศ์สมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 083-9228955

นางสาวจิดาภา ดุลยเกียรติ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร. 099-0268998


นางสาววริศรา แก้วเกษเกี้ยง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


โทร. 096-3324566