องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

ดร.พลภัทร ช่างสากล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
โทร. 084-428215นางภคพรรณ พะโยโค
-ว่าง-
นายเทวิณย์ มะลิรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-8729545
โทร...................
โทร. 065-6723453

นางเข็มเพ็ชร วงศ์สมศักดิ์ นายธนารักษ์ พะโยโค
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.083-9228955

โทร. 065-1031208