องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายเทวิณย์ มะลิรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 065-6723453
นายสายัณห์ สาเสนา


นายช่างโยธาชำนาญงาน


โทร. 087-4223022

นางสาวนวลละออง พันสีเงิน


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


โทร. 093-5137956