องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
ดร.พลภัทร ช่างสากล  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  
โทร.084-4282153  

 
ดร.พลภัทร ช่างสากล
 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
โทร. 084-4282153
 

นางวรัญญา สีหานาม นางสาวธัญญลักษณ์ แฝงตะคุ นายวินัย พานแสนชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพันกงานการคลังชำนาญงาน
โทร.092-2846142 โทร.098-0973298 โทร.091-8681257 
นางสาวเสาวณย์ พิมทอง นางสาวจิระวรรณ ลมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร. 085-8521151 โทร.081-7994960


นางสาวสุพรรษา มะสีผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 096-9935453