องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางภคพรรณ พะโยโค
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร. 081-8729545


 
นายชฎิล สุยะ นายพุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร นายพลวรรธน์ ทองย่อม
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
โทร. 082-3682683 โทร. 084-9001439 โทร. 088-9569978
 
   
  นางคำพลอย มะสีผา นางสาวอัญชลีกร ไชยโก  
  ครู ครู  
  โทร. 062-4291566 โทร. 084-1698126     
จ่าสิบเอกเสถียร ศรีสุวรรณ นางอุทุมพร น้อยบาตร
นางสาวนริศรา ตรีพรม นางสาวสุกุล พูลเจริญ    
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 084-7985919
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 082-1090534
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 080-0063487
   
โทร. 090-9451094


   

นายธีระพล ฤทธิราช นางสาวจุฑาทิพย์ วารินทร์ นางสาวสายประครอง ฤทธิศาสน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร. 083-3528050 โทร. 062-3685170 โทร. 099-0245569
   
 
 

 
 
       
   นางระเบียบ  ประวารณะ
 
   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
   โทร. 0857511442