องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

สภาอบต.


นายสนอง ทองย่อม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 6
โทร. 064-7051284

นางสุนทร สีเสน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 4
โทร. 063-0301226

นางสาวบุษราคัมภ์ ทองย่อม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 7
โทร. 087-9531366


นายสัญญา คำหล้าแก้ว
นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 2
โทร. 092-5559448
โทร. 083-3446685


นางสมพิศ  แก้วเกษเกี้ยง
นายทองใบ อันไขหน้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 5
โทร. 098-1516343
โทร. 087-1117840


นางสังเวียน รังไธสง
นายลำไพร หล่าบุญทัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ 9
โทร. 062-1906739
โทร. 082-1208177