องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม :www.dongmuang.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของตำบลดงเมือง


          ตำบลดงเมือง แยกออกมาจากตำบลบ้านกู่ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ซึ่งแต่ก่อนขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 16 หมู่บ้าน กำนันคนแรกคือ นายพิลา บ้งกาวงษ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 ตำบลดงเมืองได้แบ่งหมู่บ้านไปขึ้นกับตำบลหนองบัวสันตุ ซึ่งเป็นตำบลจัดตั้งใหม่ จำนวน 7 หมู่บ้าน
ทำให้ปัจจุบันตำบลดงเมืองมีทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่
          ตำบลดงเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.ยางสีสุราช มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20.5 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วย 2 สาย และป่าสาธารณประโยชน์บางส่วน

เขตพื้นที่
          ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
          ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
          ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
          ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

อาชีพ
         
ประชาชนตำบลดงเมืองมีอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
         อาชีพหลักของประชาชนตำบลดงเมือง คือ อาชีพทำนา 
         อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทอผ้าไหม 

สาธารณูปโภค
          มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะใช้และโทรศัพท์ภายในบ้าน มีถนนคอนกรีตครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง
          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 219 (มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย) ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 75 กิโลเมตร

สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP
          ไหมวัยอ่อน, ข้าวแตนหน้าแตงโม

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช เริ่มจัดตั้งสภาตำบลขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2539         


          ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่   มีประชากร  ได้รับงบประมาณอุดหนุน        บาท


เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539