โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

  โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม