วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนเฉลิมพระเกียรติตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนเซิ้งประเพณีตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนเบ็ดเคล็ดตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนผาแดง-นางไอ่ ตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนฟ้อนสวยงามตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนแห่บั้งไฟสวยงามตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำพานบายศรี ตามโครงการจัดขบวนเข้าร่วมงามประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายทางจากนานางทองคูณ บัวทิพย์ไปนานายจำรอง ยามไธสง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สายทางจากทางหลวงชนบท 3015 ช่วงบ้านดงเมืองน้อยไปนานายวิเชียร เหล่าก่อเกษ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง